Штатное расписание на украинском языке

Штатний розпис


Бесплатная юридическая консультация:

01. Про обов’язковість штатного розпису

У законодавстві штатний ропис згадується лише в ч. З cт. 64 Господарського кодексу № 436-IV вiд 16.01.2003, згідно якої підприємство самостійно визнaчає свою організаційну структуру, вcтановлює чисельність працівників, штатний розпис.

Оглавление:

Але визначення штатного розпису жоден закон або нормативно-правовий документ не містить.

Згідно листу Мінпраці України № 162/06/вiд 27.06.2007, штатний розпис — це дoкумент, що встановлює для дaного підприємства, установи, організації стpуктуру, штати та посадові оклади працівників. У штатному розпису містяться назви посад, чисельність пeрсоналу і оклади пo кожній посаді. А затвердження керівником підприємства штатного ропису здійснюється шляхом видання спеціального лoкального нормативного акту (наказу), який визнaчатиме кількість працівників кoжної професії з рoзподілом штатних одиниць пo структурних підрозділах підприємства.

B Кодексі законів про працю теж не зустрічається поняття « штатний розпис », але п. 1 ч, 1 cт. 40 КЗпП передбачає, щo трудовий договір за ініціативою власника aбо уповноваженого ним органу мoже бути розірваний в разі скорочення чисельності aбо штату працівників. І так як скорочення штату працівників без штатного розпису зробити неможливо, він є необхідним документом для звільнення працівників у зв’язкy з вказаними умовами. Отже для дотримання норм законодавства з праці без штатного розпису не обійтися.


Бесплатная юридическая консультация:

Є згадка штатного розпису в Розділі 1 «Про­фесії керівників, пpофесіоналів, фахівців і технічних cлужбовців» Випуску 1 «Професії пpацівників, що є зaгальними для всіх видiв економічної діяльності» Довідника квaліфікаційних характеристик професій працівників, зaтвердженого наказом Мінпраці України № 336 вiд 29.12.2004 p. Наприклад, посадові інструкції розробляються та зат­верддуются з урахуванням особливостей штат­ного розпису підприємства. Інструкції складаються для працівників всіх посад, вкaзаних у штатному розписі. B штатному розписі потрібно використовувати повні назви посад відповідно дo Довідника, включаючи кваліфікаційну категорію.

Питaння, пов’язані з oбліком штатних працівників, врегульовані Інструк­цією статистики кількості працівників, затвeрджен­ої наказом Держкомстату України № 286 вiд 28.09.2005. Її дія поширюється нa всіх юр­идичних осіб, філії, представництва та інші обо­соблені підрозділи, а тaкож нa фізичних осіб-підприємців, щo використовують найману працю.

02. Форма штатного розпису

У загальному випадку не існує типової форми штатного розпису. За відсутності типової форми працедавці можуть самостійно її розробити. Можна скористатися роз’ясненням з п.1 листа Мінпраці Укpаїни №вiд 20.01.2005.

Приклади знайдете нижче, у пункті 07.


Бесплатная юридическая консультация:

Але для бюджетних установ типова форма затверджена наказом Мінфіну України № 57 вiд 28.01.2002 р. Ось ці дві типові форми: звичайна форма > > >, типова форма > > >.

03. Затвердження штатного розпису

Період дії штатного розпису можна не вказувати. Якщо не вказати період його дії, то можна застосовувати його впродовж всієї діяльності підприємства до внесення до нього змін і доповнень.

Обмеження відносно терміну затвердження штатного розпису є лише для бюджетних установ — вони затверджують свої штатні розписи в місячний термін з початку року (згідно абзацу першої п. 45 постанови КМУ № 228 вiд 28.02.2002 p. «Пpо затвердження Порядку складання, рoзгляду, затвердження i основних вимог дo виконання кошторисів бюджетних установ»).

Інші (небюджетні) працедавці переглядають і затверджують штатні розписи при необхідності.


Бесплатная юридическая консультация:

Штатний розпис затверджується наказом керівника підприємства, який складають у довільній формі. Головне, що має бути вказане в наказі, — це дата, з якою передбачено введення в дію штатного розпису. Вона може відрізнятися від дати видання наказу або збігатися з нею. «Заднім числом» ввести в дію штатний розпис не можна — це єдине обмеження. Для нумерації наказів про затвердження або зміні штатного розпису теж немає обмежень — все на розсуд працедавця.

Не встановлюйте в штатному розписі різну зарплату для однакових посад (додатково — Питання, щo часто ставляться про зарплату ).

04. Зміни штатного розпису

Працедавці можуть міняти структуру підприємства, чисельність працівників, їх склад, розмір зарплати і т. д.

Якщо в штатному розписі відсутні вакантні посади, то працедавець не може прийняти на роботу нових працівників.

Про два способи змін, підставах для змін з прикладом наказу читайте на не сторінці Зміни в штатному розписі >>>.


Бесплатная юридическая консультация:

05. Відповідальність зa відсутність штатного розпису

Відсутність штатного розпису з точки зору накладання фінансових санкцій можна кваліфікувати як порушення iнших вимог трудового законодавства, за які працедавцеві загрожує штраф в розмірі мінімальної зарплати. Така відповідальність передбачена останнім абзацем ч. 2 cт. 265 К3пП.

Адміністративна відповідальність зa інші порушення вимог зaконодавства пpо працю — штраф від 30 дo 100 ННМГД (от 510 до 1700 гpн.), згіднно ч. 1 cт. 41 К3пП.

06. Зберігання штатного розпису

Є три терміни зберігання штатних розписів та переліків змін до них за місцем складання і затвердження:


Бесплатная юридическая консультация:

01) на державних і комунальних підприємствах, в діяльності якиx створюються дoкументи Національного архівного фонду (згiдно пп. «а» п. 37 Переліку № 578), вказані документи підлягають вічному зберіганню.

02) на державних і комунальних підприємствах, де HЕ ствoрюються документи Національного архівного фонду термін зберігання складає 75 років.

03) у всіх інших працедавців такий термін складає три роки згіднщ пп. «б» п. 37 Переліку № 578; так само три роки повинні зберігатися проекти штатних розписів і документи (довідки, пропозиції, виводи) по їх розробку (згідно п. 58 Переліку №578).

07. Приклади штатного розпису та відповідних наказів

Декілька прикладів, у тому числі узятих з реального життя дивіться на сторінці Зразок штатного розпису > > >.


Бесплатная юридическая консультация:

08. Посади в штатному розписі

Обмеження у застосуванні посад, записуваних в штатному розписі і трудових книжках та нормативні акти, якими слід керуватися розглянуті на сторінці Посади в штатному розписі > > >.

Источник: http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/oplata-truda/3544-shtatnij-rozpis.html

Зразок штатного розпису

Затверджена форма штатного розпису існує лише для бюджетників. Можете використовувати її як зразок штатного розпису і на своєму підприємстві: звичайна форма > > >, типова форма > > > (обидві затвeрджені наказом Мінфіну України № 57 вiд 28.01.2002).

Штатний розпис затверджується нa початку діяльності підприємства, з чaсом, при необхідності, створюється нoвий документ aбо вносяться зміни до того, що існує в разі введення нових штатних oдиниць, зміни розміру заробітної плaти aбо істотних умов праці: систем тa розмірів оплати праці ( БОНУС: Скачайте довідник «Зарплата»), рoзрядів і найменувань посад, i тому подібне.

Бесплатная юридическая консультация:

Наказ, яким затверджується штатний розпис, офoрмлюється з дотриманням уcіх вимог до організаційно-рoзпорядчої документації відповідно дo Національного стандарту Украї­­ни «Дeржавна уніфікована сис­те­ма документації. Унiфікована система організа­ційно­-pозпорядчої документації. Вимоги дo оформлення дoкумен­тів ДСТУ».

Перший екземпляр зaтвердженого штатного розпису залишається в кaнцелярії, а копії прямують у відділ кадрів для набору працівників і складання звітів, та в бухгалтерію — для нарахування зарплати (додатково — Питання, що чaсто ставляться про зарплату ).

Нижче на цій сторінці наведений простий зразок штатного розпису з відповідним наказом, які підійдуть більшості підприємств. Нагадаємо, що бажано користуватися державною мовою.

Крім цього на окремих сторінках дивіться:

04) Зразок з реального життя — для університету.


Бесплатная юридическая консультация:

Зразок штатного розпису:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гадюкінськ-Інтернешнл»

Про затвердження штатного розпису

1. Затвердити і ввeсти в дію з 1 сiчня 2016 року штатний розпис у кiлькості 11 (одинадцяти) штатних одиниць з міcячним фондом заробітної плати(Сімдесят п’ять тисяч двісті) гривень (додається).

Директор ________________________ O. A. Міліонерченко


Бесплатная юридическая консультация:

штат y кількoсті 11 штатних одиниць

з мiсячним фондом заробітної плати

75200 (Сімдесят п’ять тисяч двісті) грн

Директор __________________ O. A. Міліонерченко

Источник: http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/oplata-truda/3540-zrahtatnogo-rozpisu.html

Штатное расписание: разработка, форма, советы, примеры

В законодательстве Украины штатное расписание упоминается в ч. 3 ст. 64 Хозяйственного кодекса Украины, согласно которой предприятие самостоятельно определяет свою организационную структуру, устанавливает численность работников, штатное расписание.


Бесплатная юридическая консультация:

В п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексе законов о труде Украины предусматрено, что трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты по инициативе собственника или уполномоченного им органа в случае изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников. Итак сокращение штата работников без штатного расписания сделать невозможно, он является необходимым документом для увольнения работников в связи с указанными условиями. Так что для соблюдения норм трудового законодательства без штатного расписания не обойтись.

Согласно письму Министерства труда и социальной политики Украины от 27.06.2007 г. № 162/06/«О штатном расписании» штатное расписание — это документ, устанавливающий для данного предприятия, учреждения, организации структуру, штаты и должностные оклады работников. В штатном расписании содержатся названия должностей, численность персонала и оклады по каждой должности. Принятие, утверждение руководителем предприятия штатного расписания производится путем издания специального локального нормативного акта (приказа), который будет определять количество работников каждой профессии с распределением штатных единиц по структурным подразделениям предприятия.

Также следует заметить, что вопросы, связанные с учетом штатных работников, регулируются приказом Госкомстата от 28.09.2005 г. № 286 «Об утверждении Инструкции по статистике количества работников», действие которого распространяется на всех юридических лиц, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, а также на физических лиц — предпринимателей, использующих наемный труд.

Разработка штатного расписания должна осуществляться на основе внутренних организационно-нормативных документов (действующая структура и численность, положения об оплате труда) и с учетом требований нормативно-правовых актов, в частности Классификатора профессий ДК(названия должностей и профессий должны соответствовать названиям в Классификаторе).

Для бюджетных учреждений типовая форма утверждена приказом Минфина № 57 от 28.01.2002 г. Вот эти две формы: обычная форма, типовая форма.

Источник: http://buhgalter911.com/news/news.html


Бесплатная юридическая консультация:

Штатний розпис: розроблення, форма, поради, приклади

06.02.

(изложено на языке оригинала)

У законодавстві України штатний розпис згадується в ч. 3 cт.64 Господарського кодексу України, згідно якої підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, штатний розпис.

У п. 1 ч. 1 cт. 40 Кодексі законів про працю України передбачає, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані за ініціативою власника або уповноваженого ним органу у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. І так скорочення штату працівників без штатного розпису зробити неможливо, він є необхідним документом для звільнення працівників у зв’язки з вказаними умовами. Отже для дотримання норм трудового законодавства без штатного розпису не обійтися.

Згідно листа Міністерства праці та соціальної політики України від 27.06.2007 року № 162/06/«Щодо штатного розпису» штатний розпис — це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати та посадові оклади працівників. У штатному розпису містяться назви посад, чисельність персоналу і оклади по кожній посаді. Прийняття, затвердження керівником підприємства штатного розпису проводиться шляхом видання спеціального локального нормативного акта (наказу), що визначатиме кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства.


Бесплатная юридическая консультация:

Також слід зауважити, що питання, пов’язанi з облiком штатних працiвникiв, регулюються наказом Держкомстату вiд 28.09.2005 № 286, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 30.11.2005 за № 1442/11722 «Про затвердження Інструкцiї зi статистики кiлькостi працiвникiв», дiя якого поширюється на всiх юридичних осiб, їх фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли, а також на фiзичних осiб — пiдприємцiв, що використовують найману працю.

Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів (чинна структура і чисельність, положення з оплати праці) та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Класифікатора професій ДК(назви посад і професій мають відповідати назвам у Класифікаторі).

Для бюджетних установ типова форма затверджена наказом Міністерства фінансів України № 57 вiд 28.01.2002 р. Ось ці дві форми: звичайна форма, типова форма.

Затверджую штат у кількості _____ штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами ______________________ гривень _____________________________ (посада)

_____________________________ (підпис керівника) (ініціали і прізвище)


Бесплатная юридическая консультация:

__________________ (число, місяць, рік) М. П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС на _____ рік

_____________________________________________________ (назва установи)

Источник: http://uteka.ua/ua/publication/news-14-ezhednevnyj-buxgalterskij-obzor-39-shtatnoe-raspisanie-razrabotka-forma-sovety-primery

Штатное расписание на украинском языке

Штатний розпис — це організаційно-розпорядчий документ, що відображає структуру компанії, чисельність відділів, співробітників, а також розмір їхньої заробітної плати. Наявність правильно оформленого штатного розпису на підприємстві є запорукою уникнути непорозуміння з представниками контролюючих органів. Як правильно скласти і затвердити штатний розпис підприємства?


Бесплатная юридическая консультация:

У законодавстві України штатний розпис згадується в ч. 3 cт. 64 Господарського кодексу України, згідно якої підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, штатний розпис.

У п. 1 ч. 1 cт. 40 Кодексі законів про працю України передбачає, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані за ініціативою власника або уповноваженого ним органу у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. І так скорочення штату працівників без штатного розпису зробити неможливо, він є необхідним документом для звільнення працівників у зв’язки з вказаними умовами. Отже для дотримання норм трудового законодавства без штатного розпису не обійтися.

Згідно листа Міністерства праці та соціальної політики України від 27.06.2007 № 162/06/«Щодо штатного розпису» штатний розпис — це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати та посадові оклади працівників. У штатному розпису містяться назви посад, чисельність персоналу і оклади по кожній посаді. Прийняття, затвердження керівником підприємства штатного розпису проводиться шляхом видання спеціального локального нормативного акта (наказу), що визначатиме кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства.

Також слід зауважити, що питання, пов’язані з обліком штатних працівників, регулюються наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників», дія якого поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб — підприємців, що використовують найману працю.

Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів (чинна структура і чисельність, положення з оплати праці) та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Класифікатора професій ДК(назви посад і професій мають відповідати назвам у Класифікаторі).


Бесплатная юридическая консультация:

Для бюджетних установ типова форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57. Ось ці дві форми: звичайна форма, типова форма.

Источник: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1815

Штатний розпис: рекомендації щодо складання, затвердження та внесення змін

Поняття «штатний розпис»: чи потрібен він на підприємстві

Словосполучення «штатний розпис» вжито в частині третій статті 64 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV, у якій зазначено, що підприємство має право самостійно, без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації або іншим представницьким органом найманих працівників, поряд із визначенням організаційної структури, установлювати чисельність і штатний розпис. Разом з тим ані у вказаній статті, ані в будь-якому іншому нормативно-правовому акті не дано визначення поняття «штатний розпис».

Міністерство праці та соціальної політики України у своєму листі від 27 червня 2007 р. № 162/06/187-07, даючи роз’яснення щодо складання штатного розпису, посилається на юридичний словник, в якому міститься таке визначення: «Штатний розпис — це документ, який установлює на даному підприємстві, в установі, організації структуру, штати та посадові оклади працівників. Штатний розпис містить назву посад, чисельність працівників і оклади по кожній посаді».


Бесплатная юридическая консультация:

Штатний розпис потрібний у роботі з персоналом, адже саме на його підставі, а також на підставі правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових (робочих) інструкцій роботодавець вирішує, приймати чи переводити працівників на іншу роботу, в якому розмірі встановлювати посадовий оклад, тарифну ставку (оклад) конкретному працівникові, а служба персоналу здійснює добір персоналу, оформляє відповідні документи, у т. ч. накази, вносить роботодавцеві пропозиції щодо поліпшення складу працівників, оформляє в установленому порядку облікову та інформаційно-довідкову документацію, готує статистичну звітність.

Слід пам’ятати, що після затвердження штатний розпис набуває статусу нормативного документа підприємства, установи, організації (далі — підприємство).

Міністерство праці та соціальної політики України в своєму листі від 17 червня 2008 р. № 165/06/зазначає, що з урахуванням потреби регулювання і забезпечення прав працівників на працю, оплати праці, захисту від незаконного звільнення затвердження штатного розпису є обов’язковим.

Складання штатного розпису

Штатний розпис складають по підприємству загалом і затверджують на кожний календарний рік до його початку.


Бесплатная юридическая консультация:

Складання штатного розпису окремого структурного підрозділу, у т. ч. відокремленого (філії, представництва тощо), жодним нормативно-правовим актом не передбачено.

У пункті 2 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5 наведено визначення поняття «відокремлений підрозділ». Згідно з ним «відокремлений підрозділ — це філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи та здійснює свою діяльність від імені юридичної особи — резидента».

Отже, щодо того, чи повинен відокремлений підрозділ затверджувати штатний розпис, вести інше кадрове діловодство, то така вимога існує лише стосовно юридичних осіб. Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи ведуть діловодство лише в рамках загального діловодства по підприємству.

Перед початком розроблення штатного розпису слід ознайомитися з низкою як локальних нормативних, так і законодавчих актів. Серед них: структура підприємства та чисельність працівників, положення про оплату праці, Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108/95), Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП), галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).

Слід наголосити, що випуски ДКХП є нормативними документами, і їх застосування обов’язкове у сфері управління персоналом на підприємствах усіх форм власності та видів економічної діяльності.


Бесплатная юридическая консультация:

Показники, які містить штатний розпис, а саме: чисельність і професійно-кваліфікаційний склад працівників, розмір посадового окладу і тарифної ставки (окладу), а також розмір надбавки (доплати), якщо це передбачено положенням про оплату праці, діють у певному періоді. Зазвичай оптимальним періодом є календарний рік.

Розробляє штатний розпис, як правило, відділ праці та заробітної плати. На підприємствах, де такого відділу немає, розроблення цього документа може бути покладено на інший структурний підрозділ (наприклад, бухгалтерію, планово-економічний відділ, відділ персоналу) або на окремого фахівця в порядку, передбаченому внутрішніми (локальними) актами.

На підприємствах приватного сектора штатний розпис складається в довільній формі, оскільки його форма не регламентується жодним нормативним документом.

Бюджетні установи складають штатний розпис за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. № 57.

Штатний розпис має містити такі складові:


Бесплатная юридическая консультация:

Гриф затвердження розміщується в правому верхньому куті штатного розпису. Затверджують штатний розпис шляхом видання наказу або затверджує його власне керівник підприємства.

Якщо штатний розпис затверджують наказом (належить до наказів з основної діяльності), гриф затвердження повинен мати такий вигляд:

— ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок);

— наказ (у називному відмінку), посада керівника підприємства, дата та номер наказу.

Якщо ж штатний розпис затверджує посадова особа, то гриф затвердження складається зі слів: ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), вказується кількість штатних одиниць і місячний фонд заробітної плати, посада, підпис, ініціали та прізвище посадової особи, дата.

Заголовок штатного розпису має відображати назву документа («Штатний розпис» і назву підприємства (в родовому відмінку) із зазначенням року, на який затверджується документ (окремим рядком).

Текст оформлюється у форматі таблиці і містить зазвичай такі графи:

— № з/п — проставляються номери структурних підрозділів, якщо такі є, залежно від підпорядкованості (як правило, розташовуються відповідно до затвердженої структури);

— назва структурного підрозділу записується згідно з відповідним положенням про структурний підрозділ: «Центральна бухгалтерія», «Планово-економічний відділ», «Відділ кадрів» тощо;

— назва професії (посади) вказується відповідно до Класифікатора професій (далі — КП). Наприклад, «Провідний інженер-проектувальник (планування міст)», «Лаборант електромонтажних випробувань і вимірювань 4-го розряду», «Інженер з підготовки кадрів 1-ї категорії» тощо, а також можуть застосовуватися похідні назви до посади: «Віце-», «Перший заступник…», «Заступник…», «Старший…» тощо;

Не можна застосовувати подвійні назви посад: наприклад, «Бухгалтер-касир», «Референт-діловод», «Секретар-адміністратор» (у наведених прикладах складові професійних назв робіт належать до різних розділів КП), окрім випадків, коли подвійні назви передбачено КП.

— код за КП проставляється для уникнення помилок у формулюванні назви посади (професії) в наказі про прийняття (переведення на іншу роботу), надання працівникові певних пільг, якщо це передбачено законодавством, тощо;

— кількість штатних одиниць визначається за кожною посадою (професією) в межах відповідного структурного підрозділу і в цілому по підприємству залежно від потреби, планового обсягу робіт (послуг), затверджених норм праці тощо.

Якщо чисельність працівників за результатами проведеного розрахунку становитиме, скажімо, 36,5 штатної одиниці, тобто одна з них не може бути зайнята працівником з повним робочим днем, роботодавець має право прийняти працівника на посаду (за професією) з неповним робочим днем або неповним робочим тижнем.

Варто зауважити, що працівника приймають не «на півставки», як інколи вважають роботодавці, а на посаду з неповним робочим часом з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу;

— посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) встановлюється за кожною посадою (окремо) або групою штатних одиниць працівників відповідної професії та кваліфікації, проставляється розмір посадового окладу, тарифної ставки (окладу) згідно з умовами оплати праці, зокрема, затвердженими тарифною сіткою — для технічних працівників і робітників та схемою посадових окладів — для керівного складу, професіоналів і фахівців підприємства.

Відповідно до Закону № 108 посадовий оклад чи місячна тарифна ставка (оклад) працівника не можуть бути меншими за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом (ст. 3).

Слід зауважити, що відповідно до статті 3 Закону № 108 мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання , а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

З 13 квітня 2016 р. набула чинності постанова КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 6 квітня 2016 р. № 288. Цією постановою встановлено, що з 1 травня 2016 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах: 1 тарифного розряду — 1516 грн; 2 тарифного розряду — 1521 грн; 3 тарифного розряду — 1532 грн; 4 тарифного розряду — 1543 грн; 5 тарифного розряду — 1612 грн; 6 тарифного розряду — 1718 грн; 7 тарифного розряду — 1825 грн; 8 тарифного розряду — 1943 грн; 9 тарифного розряду — 2050 грн; 10 тарифного розряду — 2157 грн; 11 тарифного розряду — 2334 грн; 12 тарифного розряду — 2512 грн; 13 тарифного розряду — 2690 грн; 14 тарифного розряду — 2868 грн; 15 тарифного розряду — 3057 грн; 16 тарифного розряду — 3306 грн; 17 тарифного розряду — 3555 грн; 18 тарифного розряду — 3804 грн; 19 тарифного розряду — 4053 грн; 20 тарифного розряду — 4313 грн; 21 тарифного розряду — 4562 грн; 22 тарифного розряду — 4811 грн; 23 тарифного розряду — 5060 грн; 24 тарифного розряду — 5167 грн; 25 тарифного розряду — 5344 грн.

Постановою також передбачено, що керівники установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери мають забезпечити внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати);

— надбавки, доплати встановлюються у штатному розписі роботодавцем самостійно (ст. 15 Закону № 108) згідно з колективним договором за умови, що вони мають постійний характер (наприклад, за вислугу років на підприємстві, в галузі, наукову ступінь, наукове звання, володіння іноземними мовами тощо).

Надбавки, доплати у встановленому розмірі (у гривнях) вносяться до штатного розпису з настанням у працівника права на їх отримання;

— місячний фонд заробітної плати — тут проставляється сума посадового окладу (тарифної ставки) і надбавки, доплати (за наявності) за кожною посадою, групою штатних одиниць працівників відповідної професії та кваліфікації.

У рядку «Разом по підприємству (установі, організації)» вказується сумарний показник графи.

Нагадаємо, що невідповідність назви посади (професії) у штатному розписі КП, а через це і в наказі про прийняття (переведення на іншу роботу) працівника, у трудовій книжці може призвести до певних наслідків, зокрема під час оформлення пільгової пенсії, надання додаткових відпусток тощо.

Посади у штатному розписі по кожному структурному підрозділі рекомендується записувати в такій послідовності: керівник, його заступник(и) (за наявності) — професіонали, фахівці (з урахуванням рівня категорії — від вищої до нижчої) — технічні працівники, робітники (з урахуванням класів, розрядів — за аналогією з фахівцями).

Затвердження штатного розпису

Зазвичай штатний розпис затверджується до початку календарного року шляхом видання наказу з основної діяльності (додаток 1). Перед його затвердженням розглядають і включають всі зміни, внесені до штатного розпису протягом минулого року, а також зміни, які плануються на наступний календарний рік.

Згідно зі статтею 37 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5, штатний розпис і зміни до нього зберігаються на підприємстві, в установі, організації постійно.

Внесення змін до штатного розпису

Роботодавець протягом року в будь-який час має право внести зміни до штатного розпису, зокрема:

— у разі структурної перебудови підприємства (наприклад, створення нових або ліквідації наявних структурних підрозділів);

— у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (можуть змінюватися розміри оплати праці, розряди, класи, назви професій, посад);

— у разі потреби ввести певні посади (професії) чи, навпаки, вивести, виходячи з потреб виробництва, певну кількість штатних одиниць.

Обмеження кількості та періодичності змін до штатного розпису протягом року законодавством не передбачено. Будь-які зміни, що стосуються штатного розпису, здійснюються на підставі наказу по підприємству.

Порядок внесення змін до штатного розпису залежить насамперед від характеру змін. Так, якщо на підприємстві відбувається структурна перебудова, видається наказ про затвердження штатного розпису в новій редакції та скасування чинного (додаток 2). В інших випадках достатньо видати наказ про внесення до штатного розпису відповідних змін (додаток 3). У такому разі в подальшому в роботі керуються чинним штатним розписом і наказами про внесення до нього змін (додаються до штатного розпису).

Якщо, скажімо, виявлено невідповідність назви професії (посади) у трудовій книжці КП, до штатного розпису вносяться зміни, які оформляються наказом (додаток 4).

Варто пам’ятати, що якщо до штатного розпису вносяться зміни стосовно ліквідації структурних підрозділів, виведення зі штатного розпису певних посад (професій) тощо, то дата введення штатного розпису в новій редакції має бути такою, щоб роботодавець, згідно з частиною третьою статті 32 КЗпП, попередив працівників про наступне вивільнення у зв’язку із скороченням чисельності та про зміну істотних умов праці (розміру посадових окладів, тарифних ставок, окладів, розрядів, класів, назви посади, професії) не пізніше ніж за два місяці.

Протягом строку попередження працівників у перелічених випадках продовжує діяти штатний розпис, затверджений на поточний календарний рік.

Повний текст статті див. в журналі «Кадровик України» №12,2016

Источник: http://prohr.rabota.ua/shtatniy-rozpis-rekomendatsiyi-shhodo-skladannya-zatverdzhennya-ta-vnesennya-zmin/

Штатний розклад, приклади заповнення форми Т-3

 • 1 Для чого потрібен штатний розпис?
 • 2 Приклад штатного розкладу за формою Т-3
 • 3 Форма Т-3: як заповнювати?
 • 4 Порядок складання та затвердження форми Т-3

Хоча законодавчо обов’язок заповнення штатного розкладу не закріплена, перевіряючі органи переважно розцінюють відсутність його як порушення законів. Щоб уникнути непорозумінь керівникам не варто нехтувати цим важливим первинним документом. Хоча б тому, що він корисний для підприємств у багатьох відношеннях. Давайте розберемося, в яких саме, а також коротко розглянемо правила заповнення форми Т-3.

Штатний розклад є нормативним документом, коректність заповнення якого законодавчо закріплена в Постанові «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати» від 5 січня 2004 р.

Терміни, які використовуються в Постанові, передбачені Трудовим кодексом РФ. Штат – склад працівників даної організації, який планується мати у розпорядженні певний проміжок часу.

Отже, штатний розклад відображає такі моменти:

 • структуру підприємства (ієрархічну підпорядкованість окремих цехів або взаємодія по горизонталі);
 • штатний склад (перелік посад, необхідних для нормального функціонування підприємства);
 • чисельність працівників;
 • розмір заробітної плати та надбавки до неї.

Для чого потрібен штатний розпис?

Відзначимо деякі позитивні моменти:

 • штатний розклад полегшує кадровий аналіз підприємства;
 • дозволяє бачити повну картину щодо оплати праці працівників;
 • набір або звільнення співробітників здійснюються у відповідності зі штатним розкладом;
 • вирішуються в суді спірні питання, що стосуються скорочення чисельності працівників або відмови від працевлаштування;
 • трудовий договір складається на підставі даних штатного розпису (ТК РФ, стаття 15 і 57).

Приклад штатного розкладу за формою Т-3

Завантажити приклад штатного розкладу форми Т-3 .doc — тут. Завантажити приклад форми Т-3 .xls — тут.

Форма Т-3: як заповнювати?

Як правильно заповнити форму Т-3? «Шапка» або верхівка штатного розкладу включає в себе наступні пункти:

 • найменування організації. Повинне точно збігатися з найменуванням, зазначеним в установчих документах організації;
 • – код ЄДРПОУ;
 • номер документа. На кожному підприємстві може застосовуватися своя система нумерації документів. І штатний розклад не виняток. Номер може містити буквено-цифрове позначення або просто цифрове;
 • дата складання (не плутати з датою початку дії – див. наступний пункт);
 • термін дії (для штатного розкладу звичайно рік);
 • дата і номер наказу, що вводить в дію штатний розклад.

Порядок заповнення колонок (номер пункту відповідає номеру колонки у таблиці форми Т-3).

Колонки з 6 по 8 заповнюються у гривнях або відсотках. В ці колонки вносяться дані про всілякі надбавки до зарплати. Розмір надбавок залежить від багатьох факторів, наприклад:

 • певні (шкідливі) умови праці;
 • нестандартний режим роботи;
 • системи преміювання і заохочення на конкретному підприємстві;
 • норми, встановлені законодавством РФ.

Колонка 9 є розрахунковою. В неї вноситься твір даних колонки 4 і суми даних колонок з 5-ї по 8-ю включно.

Можливо вам так само стане в нагоді приклад написання і призначення службової записки, а так само відповіді на питання по стажуванню на робочому місці.

До чого зобов’язує ТК РФ роботодавця? Права та обов’язки сторін.

Порядок складання та затвердження форми Т-3

Кваліфікаційний довідник посад покладає обов’язок складати штатний розклад на економіста по праці. У зв’язку з частим відсутністю такої посади на підприємстві, іноді становить цей документ працівник відділу кадрів. На тих підприємствах, де немає кадрових працівників, форму Т-3 зазвичай заповнюють співробітники бухгалтерії або навіть керівник.

Незалежно від того, хто заповнював і становив штатний розклад, його повинні запевнити і підписати головний бухгалтер і керівник підприємства.

Стверджує складений документ керівник підприємства. Для цього обов’язково оформлення наказу. Номер наказу проставляється в окремій графі форми Т-3. Ця графа також є підсумкової для кількості штатних одиниць підприємства та місячного фонду заробітної плати. В наказі вказується дата введення в дію штатного розпису.

Форма Т-3 зазвичай складається терміном на один рік. Однак у великих підприємствах цей термін може бути менше року. Крім того, щоб не складати заново штатний розклад протягом року, підприємство має право вносити зміни у вже складений документ. Такі зміни оформлюються наказом керівника. У наказі обов’язково зазначається обґрунтування змін, наприклад, реорганізація, скорочення або розширення виробництва.

Источник: http://vidpoviday.com/shtatnij-rozklad-prikladi-zapovnennya-formi-t-3

Штатний розпис — обов’язкова необхідність

При організації будь-якого підприємства складається документ, який визначає, які посади будуть займати майбутні працівники, яка кількість працівників необхідна, і яким буде розмір зарплати цих працівників. Такий документ зветься «штатний розпис». У цій статті ми розглянемо, як складається штатний розпис, хто зобов’язаний складати штатний розпис і яка відповідальність передбачена для тих, хто його не складає.

Хто зобов’язаний складати штатний розпис

Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Спираючись на ст. 64, Мінпраці у своєму листі від 27.06.2007 р. № 162/06/стверджує, що всі підприємства на Україні зобов’язані мати затверджений керівником штатний розпис.

Для того щоб визначитися, які ж організаційні структури в Україні є підприємствами, наведемо визначення поняттю підприємства відповідно до ст. 62 Господарського Кодексу України:

Підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, створений:

— органом державної влади;

— органом місцевого самоврядування;

для задоволення громадських і особистих пот­реб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Підприємства можуть створюватися як для здійснення підприємницької діяльності, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Якщо ваше підприємство відповідає наведеним вище ознакам, то наявність штатного розпису для нього є обов’язковим.

Штатний розпис та Класифікатор посад і професій

Кожен роботодавець самостійно визначає структуру підприємства й установлює кількість штатних працівників. Однак обов’язковою залишається умова, що при розробці та затвердженні штатного розпису роботодавець повинен присвоювати штатним одиницям тільки ті най­менування посад і професій, які відповідають Державному класифікатору України ГК«Класифікатор професій», затвердженому наказом Держкомстандарту України від 27.07.1995 р. № 257 (далі — Класифікатор).

До чого може призвести використання назв посад, не передбачених законодавством? Для працівників підприємств, до трудових книжок яких на підставі штатного розпису і наказів по кадрах були внесені записи про неіснуючі в Класифікаторі найменування професій, ніяких наслідків чинним законодавством не передбачено. Але, якщо працівник претендує на одержання пенсії за віком на пільгових умовах за роботу в шкідливих, небезпечних умовах, відповідно до ст. 13

Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р., то в цьому випадку важливо, щоб найменування роботи, посади відповідало найменуванню, передбаченому Класифікатором, інакше працівник може втратити право на одержання пенсії на пільгових умовах.

Для посадових осіб підприємства внесення до штатного розпису назв посад, не передбачених Класифікатором, погрожує адміністративним штрафом у розмірі від 255 до 850 грн (ст. 41 Кодексу про адміністративні порушення).

Штатний розпис містить у собі перелік посад відповідно до структурного підрозділу в порядку підпорядкованості і підпорядкованості працівників усередині структурних підрозділів.

У штатному розписі встановлюється порядок і розмір оплати праці працівників, надбавки до посадових окладів деяких категорій працівників. Однак в тому вигляді, в якому складено штатний розпис у Прикладі 2 (див. на наступній сторінці), штатний розпис можна скласти тільки для погодинної форми оплати праці. У такому штатному розписі можна затвердити однакові найменування посад, але з різними посадовими окладами, однак різницю в оплаті праці варто обґрунтувати розходженням у кваліфікації працівників, що займають однакові посади, профілем, сферою й обсягом роботи кожного з них.

Для працівників, у яких на підприємстві встановлена відрядна оплата праці, у штатному розписі не вказується розмір їхньої оплати, а тільки фіксується кількість штатних одиниць. Порядок оплати праці для таких працівників установ­люєть­ся відповідно до розцінок, затверджених у колективному договорі.

У випадку якщо для здійснення господарсь­кої діяльності в підприємства немає необхідності в цілій штатній одиниці на певній посаді, то штатним розписом може бути встановлено 0,5 штатної одиниці працівника (дивися приклад 2).

Штатний розпис затверджується на початку діяльності підприємства його керівником і діє протягом усього періоду діяльності підприємства. Затвердження керівником підприємства штатного розпису здійснюється шляхом видання спеціального наказу.

Зміни до штатного розпису (які також оформляються наказом, підписаним керівником) вносяться у випадку введення нових штатних одиниць, змін розміру оплати праці або істотних умов праці (систем і розмірів оплати праці, розрядів і найменувань посад і т.д.).

Кількість і періодичність змін штатного розпису протягом року не обмежується. Але щомісяця змінювати та затверджувати штатний розпис недоцільно, тому при його складанні на початку року бажано враховувати перспективи розвитку підприємства.

Відповідно до посад, затверджених у штатному розписі підприємства, складаються накази про прийняття працівників на роботу, а також записи в трудових книжках працівників.

Також слід зазначити, що питання, пов’язані з обліком штатних працівників, регулюються наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників», дія якого поширюється на всі юридичні особи, їхні філії, представництва й інші відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб — підприємців, що використовують найману працю.

Розглянемо, як оформляється штатний розпис на прикладі.

01 січня 2008 р. створюється приватне підприємство «Калина». Відповідно до плану розвитку підприємства на майбутній рік та установчі документи, директор ПП «Калина» створює наказ про затвердження штатного розпису ПП «Калина».

Відповідно до наказу № 2, у ПП «Калина» затверджується додаток до цього наказу — штатний розпис, який підприємство буде використовувати надалі протягом всієї своєї господарської діяльності, вносячи лише в міру необхідності зміни.

Відповідальність за нескладання штатного розпису

До проблеми недотримання окремими підприємствами обов’язку зі складання штатного розпису в черговий раз звернулося Міністерство праці та соціальної політики України у своєму листі від 27.06.2007 р. № 162/06/187-07.

З погляду, викладеного в цьому листі, відсутність штатного розпису варто вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець повинен нести адміністративну відповідальність відповідно до частини 1 статті 41

Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадуємо, що ст. 41 передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, що накладається на посадових осіб, які відповідають за ведення кадрового обліку, у розмірі від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 850 грн). Така ж відповідальність покладається на посадових осіб у зв’язку зі складанням штатного розпису, що не відповідає нормам чинного законодавства, — не у встановленій формі, з використанням назв посад, не передбачених Класифікатором.

Адміністративні штрафи за порушення трудового законодавства мають право накладати районні (міські) суди і Державний департамент нагляду за дотриманням законодавства про працю Мінпраці України (ст. 221 і ст. 2301 Кодексу про адміністративні правопорушення) у порядку, передбаченому Інструкцією з оформлення органами Держнаглядпраці матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21.03.03 р. № 72.

Источник: http://dtkt.com.ua/show/3cid02058

Штатний розпис підприємства: порядок складання та форма

Статті за темою

Штатний розпис — це затверджуваний власником, керівником чи вищим органом підприємства, установи, організації внутрішній нормативний документ, який містить перелік назв і кодів структурних підрозділів організації, назв і кодів посад працівників відповідно до Класифікатора професій, із зазначенням кількості штатних одиниць за кожною посадою (з урахуванням вакансій), розмірів посадових окладів, доплат і надбавок, та фонду заробітної плати.

Зміст статті

Стаття 64 Господарського кодексу України містить положення про те, що організація самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Тож, розглянемо порядок складання штатного розпису разом.

Зразки до теми

Визначення організаційної структури

У більшості організацій недержавного сектора економіки питання формування і зміни організаційної структури, визначення чисельності персоналу належить до компетенції керівника, оскільки саме він відповідає перед власником за кінцевий фінансовий результат (а часто і сам є власником чи співвласником).

Структура і штатна чисельність — це організаційний документ, в якому в певному порядку перелічені структурні підрозділи організації і зазначена відповідна кількість штатних одиниць. Зазвичай, готують цей документ за формою, запропонованою у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів (схвалено Методичною комісією Держкомархівів 20.06.2006, протокол № 3).

Розроблення системи оплати праці та схеми посадових окладів

Стаття 94 Кодексу законів про працю України (КЗпП) та стаття 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) передбачають, що за виконану роботу власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) виплачує працівнику заробітну плату. Заробітна плата залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності організації і максимальним розміром не обмежується.

Відповідно до статті 97 КЗпП та статті 15 Закону про оплату праці форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі якщо колективний договір в організації не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво органом.

Відповідно до статті 95 КЗпП та статті 3 Закону про оплату праці державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, є мінімальна заробітна плата — встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Графік відпусток — 2019

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ст. 6 Закону про оплату праці). Але розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати (ст. 3-1 Закону про оплату праці). Роботодавець вправі встановити у штатному розписі й мінімальний посадовий оклад для певного працівника з огляду на його кваліфікацію та складність роботи, але нарахована зарплата має бути не менше мінімальної. Коригувати різницю можна надбавками і доплатами (хоча є з-поміж них і такі, що мають виплачуватися понад мінімалку, тобто не враховуються у мінімальний розмір), або доплачувати до рівня мінімалки.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям встановлюються роботодавцем з урахуванням зазначених вище вимог.

Роботодавець не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективним договором.

Розроблення системи доплат і надбавок для штатного розпису

Наступним етапом при роботі на штатним розписом є розроблення системи доплат і надбавок.

Детально про те, за що встановлюють доплати та надбавки та як їх розраховують — роз’яснюють експерти

З огляду на загальноприйняті положення, можна визначити доплати як компенсаційні виплати, що нараховуються працівникам додатково до посадових окладів за особливі умови праці або режим роботи.

Доплати зазвичай встановлюють:

 • за керівництво бригадою;
 • за суміщення професій (посад);
 • за розширення зони обслуговування;
 • за збільшення обсягу робіт;
 • за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
 • за інтенсивність праці;
 • за багатозмінний режим роботи;
 • за роботу у нічний час;
 • за роботу у важких і шкідливих умовах праці;
 • за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;
 • за роботу на територіях радіоактивного забруднення;
 • за ненормований робочий день;
 • за роз’їзний характер праці.

Надбавки можна встановлювати, наприклад:

 • за вислугу років;
 • за науковий ступінь;
 • за високу професійну майстерність;
 • за класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів;
 • за класність машиністам електровозів, тепловозів, електропоїздів, дизельпоїздів;
 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
 • за використання у роботі іноземної мови.

Добір назв посад

Добираємо назви посад згідно з Класифікатором професій, необхідних для функціонування організації. Утім, лише збігу назви посади у штатному розписі з професійною назвою роботи, зазначеною у КП, недостатньо.

Назви посад слід добирати з урахуванням класифікаційних угруповань: потрібно орієнтуватися не лише на професійну назву роботи, але й на те, чи можна застосовувати її у тій сфері, в якій працює організація.

Назву посади «Спеціаліст-бухгалтер» можна передбачати тільки у штатних розписах державних органів, оскільки у КП відповідна професійна назва роботи (код КП 2419.3) належить до класифікаційного угруповання «Професіонали державної служби».

Як вводити до штатного розпису посади заступників — читайте в системі «Expertus: Кадри»

Вводячи посаду до штатного розпису, слід зберігати в її назві порядок слів, прийнятий у КП: «Директор комерційний» (код КП 1233), «Нормувальник гірничий» (код КП 2412.2) чи «Статистик медичний» (код КП 3231), хоча і більш звичні є словосполучення «комерційний директор», «гірничий нормувальник», «медичний статистик».

Дуже часто до штатних розписів вводять такі посади, як «Бухгалтер-касир», «Секретар-референт», «Референт-перекладач», «Водій-експедитор» тощо. Однак поєднання у назві посади двох різних професійних назв робіт допускається тільки у разі, якщо така подвійна професія прямо передбачена КП. Ані секретарів-референтів, ані бухгалтерів-касирів у КП немає. З погляду професійної класифікації секретар і референт — це різні професії, так само як бухгалтер і касир.

КП містить професійні назви робіт «Секретар-друкарка», «Завантажувач-вивантажувач», «Хімік-аналітик», «Інженер-будівельник», «Інженер-проектувальник», «Інженер-програміст», «Бухгалтер-експерт», «Бухгалтер-ревізор», «Художник-конструктор», «Технік-лаборант», «Слюсар-ремонтник» та ін. Застосування у штатному розписі цих професійних назв робіт з урахуванням класифікаційних угруповань, до яких вони належать, є цілком правомірним.

Деякі професійні назви робіт у КП подано з використанням дужок. Ураховуйте, що у дужках зазначені:

 • складова професійної назви роботи;
 • загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, який може бути використаний як самостійна назва;
 • споріднена професійна назва роботи, яка може бути застосована окремо у межах цієї класифікаційної групи;
 • вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи.

Аби полегшити собі роботу з підбору назв посад для штатного розпису, скористайтеся Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), випуски якого розроблено для різних сфер економічної діяльності.

Розуміючи, чим займатиметься працівник, за що він відповідатиме, передивіться кваліфікаційні характеристики декількох подібних професій, попередньо підібраних за КП, і оберіть найбільш підходящу.

На наш погляд, коли назви однієї й тієї ж професії, наведені у КП та у Списку виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, не збігаються, слід використовувати назву професії (посади, роботи), зазначену у Списку, оскільки від цього залежить, чи матиме працівник пільги, зокрема при виході на пенсію, чи ні. Те саме стосується і права на гарантовані державою щорічну додаткову відпустку та скорочену тривалість робочого тижня.

Підготовка проекту штатного розпису

На цьому етапі керівник організації видає наказ, в якому доручає розробити проект штатного розпису.

Зразок наказу про розроблення проекту штатного розпису

Визначаємося з формою штатного розпису

Ви можете взяти за основу форму Типового штатного розпису, затверджену для бюджетних організацій наказом Мінфіну від 28.01.2002 № 57. Можете скористатися рекомендованою формою чи розробити свою.

Рекомендована форма штатного розпису

Заповнюємо форму штатного розпису

У лівому верхньому куті форми штатного розпису зазначаємо код організації відповідно до ЄДРПОУ і назву організації. Далі проставляємо номер документа.

Обов’язково оформлюємо гриф затвердження.

Дата затвердження штатного розпису у більшості випадків (за нормального перебігу подій) не збігається з датою його введення, тому варто передбачити рядок, в якому буде зазначено дату, з якої штатний розпис вводиться в дію. За відсутності такого реквізиту виникає необхідність у виданні наказу, яким буде визначатись дата введення в дію штатного розпису.

Для зручності всі графи форми штатного розпису пронумеровано. Усього їх — 12.

У першій графі зазначаємо Назву структурного підрозділу. Якщо йдеться про організацію недержавного сектору економіки, то, як правило, немає ніяких обмежень щодо найменування структурних підрозділів. Звертаємо увагу лише на вимоги термінології та загальноприйняті поняття й визначення (небажано називати структурні підрозділи, використовуючи малозрозумілі іноземні слова). Проте існують організації, в яких від назви структурного підрозділу, зазначеної у штатному розписі, залежить низка пільг, що надаються працівникам при виході на пенсію (наприклад, медичні та освітні заклади, організації, до складу яких входять виробництва зі шкідливими умовами праці).

Назви структурних підрозділів зазначають у штатному розписі відповідно до груп:

 • апарат управління (дирекція, бухгалтерія, відділ кадрів тощо);
 • виробничі підрозділи;
 • допоміжні або обслуговуючі підрозділи.

У штатних розписах більшості організацій недержавного сектору економіки розташування назв структурних підрозділів відповідатиме саме такому порядку. Виняток становитимуть торговельні організації, оскільки в них немає виробничих підрозділів, а існують лише відділи збуту або комерційні відділи, які тісно пов’язані з логістичними підрозділами (останні у такому разі є обслуговуючими). Допоміжними підрозділами, як правило, називають відділ постачання, ремонтні служби тощо.

У другу графу вписуємо Код структурного підрозділу, який позначає місце конкретного структурного підрозділу в ієрархічній структурі організації (особливо це стосується великих організацій).

Засобами кодування позначають місце меншого підрозділу у структурі більшого.

Департаменти поділяються на управління, а управління, у свою чергу, — на відділи, відділи — на групи та ін. Якщо департамент позначається цифровим кодом 01, то управління у складі цього департаменту матиме код 01.01, а, скажімо, відділ — 01.01.01.

У третій графі зазначаємо Назву посади (спеціальність, професію). Назви посад добираємо з урахуванням порад, викладених в Етапі 4 «Добір назв посад» нашого покрокового алгоритму.

Щодо послідовності заповнення цієї графи, то вона є індивідуальною для кожного структурного підрозділу і враховує специфіку конкретної організації. Як правило, спочатку розміщуються посади керівника структурного підрозділу, його заступників, далі — головних і провідних фахівців, потім — посади рядових виконавців. Якщо у складі структурного підрозділу є як професіонали, фахівці, технічні службовці, так і робітники, то їх посади зазначають саме у такій послідовності.

Оскільки штатний розпис є елементом планування робочої сили, то у ньому вказують усі посади — як наявні, так і ті, які планується ввести протягом відповідного року.

Четверта графа — Код за ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (КП).

П’ята графа — Кількість штатних одиниць.

Штатна одиниця — категорія економічна, пов’язана з нормуванням праці. Кількість штатних одиниць, необхідних організації, залежить, від потреб у різних видах робіт, терміновості їх виконання, і мала б розраховуватися на підставі науково обгрунтованих норм часу на виконання цих робіт.

Твердження, що штатна одиниця — це окремо взятий працівник чи певна посада у штатному розписі, є помилковим.

Шосту графу Посадовий оклад (тарифна ставка) заповнюємо з огляду на вже сформоване бачення керівника організації і розроблену Схему посадових окладів.

Якщо для посади штатним розписом передбачено не цілу штатну одиницю, а лише її частку, у графі «Посадовий оклад» зазначаємо повний розмір посадового окладу, коли йдеться саме про посадовий оклад. Залежно від системи оплати праці, встановленої у відповідному локальному нормативному акті організації, у цій графі можуть бути зазначені місячні або годинні тарифні ставки.

У штатному розписі ми відображаємо оклад за посадою, а не суму заробітної плати, яку отримає працівник. Умови, на яких приймаємо працівника, — повний оклад за посадою, норму тривалості робочого часу і відповідний розмір оплати праці, — обов’язково прописуємо у наказі.

Про оплату згідно зі штатним розписом у наказі про прийняття на роботу писати не можна.

Наступні графи (у нашому прикладі з сьомої по десяту, а у вас їх може бути більше або менше) призначені для внесення відомостей про Доплати і Надбавки.

За бажання, до штатного розпису можна ввести і графу «Премії», у якій відображатимете у відсотковому вимірі, наприклад, щоквартальні премії, передбачені для всіх або певних категорій працівників колективним договором (положенням про оплату праці).

Для того, аби заповнити одинадцяту графу — Фонд заробітної плати на місяць, потрібно помножити посадовий оклад за певною посадою на кількість штатних одиниць за цією посадою, додати суми доплат та надбавок, якщо вони передбачені, а результат записати до відповідної чарунки таблиці.

Так для економіста з договірних і претензійних робіт за умови посадового окладу 6400 грн, 0,5 штатної одиниці та надбавки у розмірі 700 грн за використання у роботі іноземної мови фонд заробітної плати за місяць становитиме 3900 грн (6400 × 0,5 + 700 = 3900).

Дванадцяту графу Примітки заповнюєте на свій розсуд.

У штатному розписі немає і не може бути ніяких прізвищ працівників.

Залишилось підсумувати загальну кількість штатних одиниць і місячний фонд заробітної плати, а потім вписати отримані значення у відповідні чарунки таблиці. Далі підготовлений і вивірений проект штатного розпису подаємо на розгляд керівнику організації.

Источник: http://www.kadrovik01.com.ua/article/3571-qqq-17-m2-poryadok-skladannya-shtatnogo-rozpisu